W szkole realizowany jest projekt

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 

GIMNAZJUM

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie gimnazjalne i otrzymasz świadectwo ukończenia gimnazjum.
Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego, który składa się z:
• części humanistycznej,
• części matematyczno-przyrodniczej oraz
• języka nowożytnego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
otrzymasz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.


Co możesz robić dalej?

Masz obowiązek uczyć się dalej do ukończenia 18. roku życia. Wybierasz jedną ze szkół ponadgimnazjalnych.

 


 
Do pobrania:

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Zarządzeie Kuratora Oświaty
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimazjalnych
Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 


 

Ścieżka kształcenia

Powyższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

GIMNAZJUM

 

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie gimnazjalne i otrzymasz świadectwo ukończenia gimnazjum.
Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego, który składa się z:
• części humanistycznej,
• części matematyczno-przyrodniczej oraz
• języka nowożytnego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
otrzymasz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

Co możesz robić dalej?
Masz obowiązek uczyć się dalej do ukończenia 18. roku życia. Wybierasz jedną ze szkół ponadgimnazjalnych.

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia;
 • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;
 • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
 • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.;
 • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

 

TECHNIKUM

Jeżeli chcesz się dostać do technikum musisz:
• ukończyć gimnazjum,
• złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
• złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
• oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
• dodatkowe osiągnięcia, takie jak ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem i inne wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.


Czego będziesz się uczyć?

W trakcie 4-letniej nauki uczyć się będziesz:
• przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
• 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,
• przedmiotów uzupełniających,
• przedmiotów zawodowych.
Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.


Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia technikum.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
• z części pisemnej,
• części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
• pisemnego: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
• ustnego: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu)
otrzymasz świadectwo dojrzałości.


Co możesz robić dalej?

Po ukończeniu technikum możesz:
• rozpocząć pracę w zawodzie,
• kontynuować naukę w szkole wyższej,
• kształcić się dalej zawodowo w szkole policealnej,
• zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Jeżeli chcesz się dostać do liceum musisz:
• ukończyć gimnazjum,
• złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
• złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
• oceny na świadectwie z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
• dodatkowe osiągnięcia, takie jak ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem i inne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.


Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki uczyć się będziesz:
• przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
• od 2 do 4 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,
• przedmiotów uzupełniających.


Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
• pisemnego: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu (na poziomie rozszerzonym),
• ustnego: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu)
otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu liceum możesz:
• kontynuować naukę w szkole wyższej,
• kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
• pójść do pracy,
• zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 

Powyższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Doradca zawodowy

Jaką wybrać szkołę?

Jakie masz zdolności ?

Jakie masz predyspozycje zawodowe ?

Doradca zawodowy

zaprasza uczniów gimnazjum na dyżur w każdy

piątek w godz. 1500 – 1600

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzeszowicach

ul. Długa 22, tel. (12) 2820978

Kontakt możliwy przez pedagoga szkolnego

Mapa szkół zawodowych
Mapa szkół zawodowych: https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe
Publikacje zawodoznawcze dla rodziców
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień